Xanh đen chuẩn là gì??

Là trong nhà Hơi xanh – ngoài nắng xanh lét

và: không có khái niệm xanh đen không tẩy.

xanh +Tóc bob cho gạo – hàng xóm
Nhuộm xanh đen chuẩn

Để lại bình luận